Verlofregeling

Een vierjarig kind is nog niet leerplichtig; wij verwachten echter dat uw kind het volledige jaarprogramma doorloopt.
Een kind is leerplichtig wanneer het vijf jaar oud is. Zolang het vijf jaar is, mag het nog één dag per week zonder en één met toestemming van de directeur verzuimen. Vanaf het zesde jaar vervalt deze regel.

Verlof aanvragen

Verlofaanvragen dient u schriftelijk te doen door middel van het ‘aanvraagformulier verlof, uiterlijk twee weken voorafgaand aan het verlof. Dit aanvraagformulier is te verkrijgen bij de administratie van de school of kunt u hier downloaden.

De directeur beoordeelt uw verzoek aan de hand van de richtlijnen voor verlof van basisschoolleerlingen. Daarna krijgt u bericht of dit verlof is toegestaan of niet. In geval van ongeoorloofd verzuim is de directeur verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

Extra verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ kan toegestaan worden:

  • Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
  • Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
  • Voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen,afhankelijk van het feit of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur);
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten (duur in overleg met de directeur);
  • Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½ , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders 1 dag ;
  • Bij extreem slechte weersomstandigheden;
  • Indien de vakanties van een ander leerplichtig kind binnen het gezin, dat in een andere regio naar school gaat, elkaar niet overlappen;
  • Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, niet-zijnde vakantieverlof.