Privacy

Op onze school werken we met persoonsgegevens van medewerkers, leerlingen en anderen.
Hierop is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing.
Deze wetgeving bepaalt onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden en welke maatregelen er genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen. 

Om dit zorgvuldig en wettig te doen hanteren wij het VGS Handboek Privacy, waarin alle afspraken zijn beschreven. Op basis van het Handboek hebben wij een Privacy Reglement opgesteld en daarin staan de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over informatiebeveiliging en privacy. 

Met behulp van onze digitaal communicatiesysteem Ouderportaal van ParnasSys en het communicatiemiddel SchoolWapps waarborgen we de privacy op onze school. Informatie voor/over ouders en kinderen is beveiligd en alleen toegankelijk voor wie het bestemd is. 
Dat geldt ook voor ons administratiepakket ParnasSys.

Functionaris gegevensbescherming (FG)
Op onze school functioneert een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG is een toezichthouder op de verwerking van de persoonsgegevens door de school. Het gaat dan niet alleen over de persoonsgegevens van de huidige leerlingen en werknemers, maar ook de persoonsgegevens uit het archief en de bewaartermijnen zijn een aandachtspunt van de functionaris gegevensbescherming. De FG adviseert het bevoegd gezag inzake de toepassing van de wet bescherming persoonsgegevens. 
De FG zal in de komende schooljaren regelmatig op school zijn om met de organisatie te overleggen en audits uit te voeren. De FG brengt jaarlijks verslag uit aan de school van zijn werkzaamheden en bevindingen. 
De FG heeft een geheimhoudingsplicht en is zelf ook weer verantwoording schuldig aan de autoriteit persoonsgegevens. Op onze school is de heer J. Jongeneel functionaris gegevensbescherming.