Vacatures

Leerkracht Apeldoorn

We zoeken een enthousiaste leerkracht voor de midden- of bovenbouw.
De werktijdfactor is in overleg af te spreken.

Wil je op onze school komen werken stuur dan voor 21 mei een brief met CV naar:
waknapen@ebenhaezerschool.eu


Hieronder staat de officiële functieomschrijving uit ons functieboek.


1. Functie-informatie 
 
Functienaam Leraar basisonderwijs L10
Salarisschaal  10 (L10)

2. Context 
De werkzaamheden worden verricht binnen een van de locaties ressorterend onder de Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge. De leerkracht is verantwoording schuldig aan de directeur. De leerkracht geeft onderwijs en begeleidt leerlingen, levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs, levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk voor professionalisering.

Onder een leraar wordt verstaan een groepsleerkracht die belast is met lesgevende taken, eventueel in combinatie met de andere in deze reeks genoemde werkzaamheden. In de wet op het beroep van leraar wordt de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs als volgt omschreven:

•     Verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school.
•     Zelfstandige verantwoordelijkheid als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen.
•     Zeggenschap over inhoud van de lesstof, de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden gebruikt, de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, waaronder de begeleiding van leerlingen en de contacten met de ouders.

De leraar is een professional die samen met collega’s, in teamverband, het onderwijs verzorgt, verantwoordelijk is             voor        de           pedagogisch/didactische aanpak, zorgverlening, onderwijsontwikkeling en –verbetering en de professionalisering van het team.

De leraar L10 is de vakvolwassen leraar die als eindverantwoordelijke leerkracht de werkzaamheden volledig zelfstandig uitvoert en volledig is belast met de in de context omschreven verantwoordelijkheden. Het gaat hierbij om onderwijsverzorging, het actief bijdragen leveren aan visievorming en onderwijsontwikkeling en/of -verbetering en het kan gaan om een ‘lichte’ vorm van specialisatie. Er worden daarbij beleidsbijdragen geleverd. Verder wordt gewerkt aan de eigen professionaliseringen dat van startende leraren en stagiaires.

3. Werkzaamheden / Resultaatgebieden

1.                   Onderwijsverzorging /regievoering over het onderwijsproces van de eigen groep
Sub 1. Lesgeven
•          Bereidt de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor.
•          Geeft les aan en begeleidt leerlingen.
•          Structureert en coördineert activiteiten van de leerlingen.
•          Organiseert en plant activiteiten in homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen.
•          Houdt hierbij rekening met de onderwijsbehoeften van de individuele leerling, de subgroep of de groep als geheel.
•          Vertaalt het cyclisch handelings- en opbrengstgericht werken van schoolniveau naar groepsniveau.
•          Meet en volgt gedurende het schooljaar door middel van observaties en toetsen de ontwikkeling van de leerling en acteert actief gericht op de verdere ontwikkeling.
•          Speelt, als onderdeel van het onderwijsaanbod, in op ontwikkelingen op terreinen van burgerschap zoals maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing.
•          Is in staat om de ontwikkeling van leerlingen systematisch te volgen zodat een leerling een ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen en legt dit op passende wijze vast.

Sub 2. Pedagogisch/didactische aanpak
•          Hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer- en opvoedingsdoelen van de school en die van de leerling.
•          Creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
•          Bewaakt de orde in de klas.
•          Stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaalculturele achter- gronden en leerlingen met achterstanden, leer- en opvoedingsproblemen e.d.
•          Stimuleert dat deze leerlingen met verschillende achtergronden op respectvolle wijze samen leren.
•          Observeert, registreert en evalueert ontwikkelings- en leerprocessen van leerlingen en stelt handelings- plannen op. 
•          Biedt onderwijs aan dat bij het kind past en zet daar bij desgewenst individuele leerlijnen/aanpak uit, voert deze uit en stelt ze bij.
•          Begeleidt, rekening houdend met zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van het individuele kind, leerlingen met gedrags- en/of leermoeilijkheden, handicaps, achterstanden maar ook hoogbegaafden e.d.
•          Bespreekt de voortgang en de ontwikkeling van leerlingen met ouders/verzorgers.
•          Overlegt en doet suggesties over de doorstroom binnen de school, naar het speciaal onderwijs en naar het vervolgonderwijs.
•          Houdt het leerlingdossier bij.
•          Geeft voorlichting aan ouders/groepen ouders en verzorgers over de situatie van het kind. 

Sub 3. Zorgverlening
•          Onderkent en formuleert de vraag naar hulp en ondersteuning.
•          Signaleert (sociaal) pedagogische problemen bij leerlingen en stelt vast wat er aan de hand is, of schakelt daarvoor een deskundige in.
•          Doet voorstellen, al dan niet na of in overleg met een deskundige, voor een behandelplan/ontwikkelperspectief.
•          Organiseert/coördineert/regisseert de leerlingenzorg voor de eigen leerlingen op basis van het zorgplan.

2.          Onderwijsontwikkeling /verbetering (in teamverband)
•          Bestudeert en analyseert maatschappelijke, pedagogische, didactische en vakmatige ontwikkelingen onder meer aan de hand van literatuur en onderzoek.
•          Draagt bij aan de visievorming van de school.
•          Draagt bij aan de formulering van leer- en opvoedingsdoelen van de school, in onderlinge samenhang en voor één of meer leerjaren (doorlopende leerlijn).
•          Heeft kennis van de doorlopende leerlijn, in ieder geval van de voorafgaande groep en de vervolggroep c.q. vervolgonderwijs.
•          Vertaalt de visie van de school en leer- en opvoedingsdoelen van de school naar het onderwijs voor de eigen groep.
•          Vertaalt ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing naar didactische werkvormen en leeractiviteiten en het eigen lesplan.
•          Doet voorstellen voor nieuwe lesmethoden en programma’s.  
•          Zet mede, in multidisciplinair en/of teamverband, de pedagogische koers uit.
•          Voert hierover overleg met collega’s, directie, ouders en specialisten en verwerkt de visie in didactische werkvormen en leeractiviteiten.
•          Evalueert lesmethoden, lesprogramma’s, didactische werkvormen e.d. en stelt deze bij.

3.          Professionalisering
•          Houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit.
•          Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten waaronder collegiale consultatie.
•          Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied, bestudeert relevante vakliteratuur.
•          Begeleidt de lerarenondersteuner, onderwijsassistent en/of stagiaires in de eigen les/groep.
•          Coacht/begeleidt minder ervaren collega’s (o.a. startmentor).
•          Onderhoudt (incidenteel/op verzoek) contacten met de ouderraad.

4.          Organisatie
•          Neemt deel aan teamvergaderingen.
•          Organiseert schoolactiviteiten zoals feesten, sport- en spelactiviteiten, schoolkampen en themaweken en voert deze uit.

Bovenstaande werkzaamheden zijn voldoende voor een inpassing van de functie in bovenstaand functieniveau. Deze werkzaamheden kunnen eventueel gecombineerd worden met onderstaande werkzaamheden die op hetzelfde functieniveau worden ingedeeld. Het gaat dan om:

5.          Specialisme
•          Levert bijdragen aan één van de volgende delen van het vak zoals ICT-specialist, Remedial Teaching, Rekenspecialist, Bouwleider/coördinator, Lees- en taalspecialist, Intern begeleider, enz, enz.
•          Houdt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
•          Maakt zich het onderwerp eigen door zelfstudie, op basis van ervaring of het volgen van een korte cursus op het betreffende vakgebied.
•          Deelt de opgedane kennis met collega’s en zorgt samen met collega’s voor de vertaling daarvan in het onderwijs.

4. Kader, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
•          Beslist bij /over: Beslissingen zijn gericht op het geven van les en leerlingbegeleiding, bij het hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, bij het organiseren, coördineren en regisseren van de leerlingenzorg voor de eigen leerlingen, bij de organisatie en eigen professionalisering en bij de onderwijs- ontwikkeling en –verbetering en/of bij de uitvoering van het eigen specialisme en/of bij het begeleiden van minder ervaren leraren.
•          Kader: De aanpak is vastgelegd in onderwijswet- en regelgeving, kerndoelen en het beleid van de school en/of stichting.
•          Verantwoording: De leraar legt verantwoording af aan de leidinggevende over de kwaliteit van de werkzaamheden.

5. Kennis en vaardigheden
•          Theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden (hbo werk- en denkniveau).
•          Kennis van de leerstof.
•          Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school.
•          Inzicht in en kennis van de organisatie en de mogelijkheden van relevante hulpverlening.
•          Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden.
•          Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden.
•          Communicatieve vaardigheden.

6. Contacten
•          Met leerlingen bij het leren, om vaardigheden bij te brengen en te begeleiden.
•          Met ouders om in voorkomende gevallen over adviezen, te nemen maatregelen e.d. te overleggen waarbij sprake is van verschillende en tegengestelde belangen.
•          Met ouders, specialisten, hulpverleners en onderwijsinstanties bij leerlingen met leer- en/of gedrags- moeilijkheden, hoogbegaafden, e.d. over aanpak van en plaatsing elders (vervolgonderwijs en speciaal onderwijs) om tot een gezamenlijke en gedragen aanpak en afstemming te komen en te overleggen waarbij sprake is van verschillende en tegengestelde belangen.
•          Met peuterspeelzalen over plaatsing van de leerling om tot afstemming te komen.
•          Met collega’s over visievorming, onderwijsontwikkeling, methoden, aanpak, zorg, enz, enz. om tot een gezamenlijke en gedragen aanpak en afstemming te komen. 
Media
  • School_EH_2019 27-1771x1182