Organisatie

Introductie

De Eben-Haëzerschool gaat uit van de 'Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge'. In de statuten zijn doel en grondslag van de vereniging verwoord.

 

Het bestuur van de vereniging behartigt zowel de belangen van de vereniging als de onder haar verantwoording staande basisscholen. Jaarlijks verantwoordt de vereniging zich middels een (financieel-)jaarverslag.

 

Goed bestuur’ is belangrijk voor onze scholen. Niet alleen omwille van de kwaliteit van het bestuur zelf, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs.

 

Bestuurlijke inrichting 

De structuur en inrichting van de bestuurlijke organisatie zijn belangrijk om te kunnen functioneren. Tegelijkertijd zijn noties als vertrouwen, gezamenlijkheid en betrokkenheid van minstens zo groot belang in het bestuurlijk functioneren. Het is van belang om dat te beseffen bij het beschrijven van de inrichting en werkwijze van het bestuur. Het bestuur bestaat uit het dagelijks ofwel uitvoerend bestuur zijnde de directeur-bestuurders en de toezichthoudende bestuursleden. 

 

De eerste notie is dat het verenigingsbestuur als collectief bevoegd gezag blijft. Binnen dit bestuur wordt een tweedeling aangebracht door de toedeling van twee clusters met taken aan verschillende bestuursleden, te weten toezichthoudende taken en uitvoerende taken. 

 

De uitvoerende bestuurders hebben als bestuurder én directeur een belangrijke spilfunctie, om zowel richting te geven, als toe te zien op de realisatie op de werkvloer. Daarnaast is de bestuurder werkgever en degene die het eerste contact met de ouders en de omgeving heeft. Om dit te kunnen doen heeft hij een MT nodig, om taken en bevoegdheden te kunnen verdelen. Hij heeft daarvoor ook een toezichthouder nodig die hem steunt, kritisch bevraagt waar nodig en hem adviseert om de organisatie te besturen. We zien de taak van de het uitvoerend bestuur als volgt:

 

  • Richten: de bestuurder werkt vanuit een visie en heeft een helder zicht op de koers van de organisatie (vertaald in strategisch beleid). 
  • Inrichten: de bestuurder zorgt voor een effectieve inrichting van de organisatie, zorgt voor de juiste mensen op de juiste plek, faciliteert en geeft ruimte aan de professionals op de werkvloer.
  • Verrichten: de bestuurder bereidt het beleid voor en voert het uit, ook stelt de bestuurder het beleid vast. Het toezichthoudend bestuur monitort de resultaten en voortgang via voortgangs- en verantwoordingsrapportage en ondersteunt de directeur maximaal. Het collectieve bestuur blijft juridisch gezien de werkgever van het personeel, maar legt de uitvoering hiervan bij het uitvoerend bestuur neer. 
  • Berichten: de bestuurder informeert de stakeholders actief over het gevoerde beleid en legt verticaal (ALV, toezicht) en horizontaal (stakeholders, Inspectie) verantwoording af.

Toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend deel van het bestuur bestaat tenminste zes leden en is belast met toezicht houden op het uitvoerend bestuur. Het vervult daarmee de rol van intern toezichthouder, zoals bedoeld in de wet. Dit wordt verder uitgewerkt in de toezichtsvisie en het toezichtskader. 

 

Genormeerd bestuur

Het toezichthoudend bestuur houdt zichzelf aan de norm van Gods onfeilbaar Woord en daarnaast ook aan de gebruikelijke ethische, zakelijke en wettelijke normen en waarden, waaronder het verantwoord omgaan met het gegeven gezag en bijbehorend decorum. Het toezichthoudend bestuur verbindt zich daarmee aan de bepalingen zoals vastgelegd in de sectorcode ‘Goed bestuur’. 

 

Uitvoerend bestuur

Het uitvoerend bestuur wordt gevormd door ten minste één directeur-bestuurder. De hoofdtaak van het uitvoerend bestuur is het bestuurlijk leidinggeven, met de teamleiders de koers te bepalen en verantwoording aan de toezichthouders af te leggen. De directeur-bestuurder heeft (primair voor de eigen school) een belangrijke regisseursrol om beide organen (MT en toezichthouders) op de juiste momenten te betrekken en in te zetten. Hij is tevens voorzitter van het MT. 

 

Informatievoorziening

Voor het effectief besturen is informatie van groot belang. De informatievoorziening is de eigen verantwoordelijkheid van het toezichthoudend bestuur. Daartoe heeft het toezichthoudend bestuur een bestuurlijke jaaragenda opgezet, waarin zowel de beleidsterreinen, als de gewenste informatie beschreven worden. 

 

Het toezichthoudend bestuur wordt van informatie voorzien over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en resultaten, de aan de onderwijsinstelling(en) verbonden risico’s, de maatschappelijke functie en de strategie. Het toezichthoudend bestuur wordt verder op hoofdlijnen geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving. Daarnaast worden de toezichthouders altijd direct geïnformeerd over (dreigende) problemen of conflicten binnen de organisatie, (dreigende) problemen of conflicten in relaties met derden, calamiteiten die gemeld zijn of worden bij de inspectie van het onderwijs dan wel bij justitie, gerechtelijke procedures en aangelegenheden die in de publiciteit komen of gekomen zijn. Het rapporteren van de voortgang en verantwoording vindt gestructureerd plaats door middel van een bestuursrapportage. 

 

Het toezichthoudend bestuur wint ook verder zelf informatie in door contacten met de medezeggenschapsraad, locatiebezoeken en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de verenging.

 

Zittingsduur

Het bestuur hecht aan voldoende continuïteit in het toezichthoudend bestuur. Zowel vanwege de benodigde opbouw van deskundigheid, als voor de stabiliteit in het bestuursproces. De code ‘Goed bestuur’ van de PO-raad schrijft voor dat een toezichthouder maximaal acht jaar in functie mag zijn. Hierin wordt voorzien in de statuten. 

 

Medezeggenschap

Sinds 2009 is er aan beide scholen een Medezeggenschapsraad verbonden. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waar vertegenwoordigers van beide medezeggenschapsraden in plaatsnemen.

 

De werkwijze van de (G)MR is beschreven in het (G)MR-reglement. Het is de verwachting dat de (G)MR versterking kan bieden in de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden.

* Verantwoording ANBI