Organisatie
Introductie
De Eben-Haëzerschool gaat uit van de 'Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge'. In de statuten zijn doel en grondslag van de vereniging verwoord.

Het bestuur van de vereniging behartigt zowel de belangen van de vereniging als de onder haar verantwoording staande basisscholen. Jaarlijks verantwoordt de vereniging zich middels een (financieel-)jaarverslag.* 

Goed bestuur’ is belangrijk voor onze scholen. Niet alleen omwille van de kwaliteit van het bestuur zelf, maar omdat we ervan overtuigd zijn dat goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs.

Sinds begin 2010 is het wettelijk verplicht om bestuur en toezicht te scheiden. Naast de zelfregulering is ook wettelijk geregeld dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op hun school of scholen. De Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur die begin 2010 door de Eerste Kamer is aanvaard, legt de verantwoordelijkheden vast.  

Als besturingsmodel is gekozen voor het zogenaamde ‘one-tier’ model. Dit betekent dat zowel toezichthouders (algemeen bestuur) als bestuurders (dagelijks bestuur) onbezoldigd lid zijn van het bestuur. Identiteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks en algemeen bestuur.  

Dagelijks bestuur
Om te kunnen sturen op onderwijskwaliteit is het voor de bestuurder belangrijk om zicht te hebben op:
 1. de aantoonbare opbrengsten van het onderwijs;
 2. de belangrijkste randvoorwaarden in de realisering daarvan.
De volgende informatie is van belang:
 1. kwantitatieve cijfers: eindopbrengsten, tussenopbrengsten en trendanalyses van leerresultaten, zoals bedoeld in de Wet Primair Onderwijs; feedbackgegevens voortgezet onderwijs;  
 2. kwalitatieve informatie: voortgang realisatie van doelen uit het Strategisch Beleidsplan, verwijspercentage; passend leerstofaanbod, passende leertijd, passende zorg afgestemd op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, beloningsbeleid (op basis van CAO-RPO)
 3. kwaliteit en tevredenheid: tevredenheidsonderzoeken ouders, leerlingen, personeel (bijvoorbeeld eenmaal per vier jaar gekoppeld aan de beleidscyclus);
 4. resultaten uit beoordelingen door de onderwijsinspectie;
 5. de ontwikkeling van baten en lasten.
De volgende randvoorwaarden dienen inzichtelijk te zijn.
 • informatie uit de gesprekscyclus van de directeur met de teamleden, mede op basis van klassenbezoek door de directeur;
 • goede en expliciete afspraken over totstandkoming advies betreffende vervolgonderwijs;
 • informatie over de relatie van de directeur tot de medezeggenschapsraad;
 • data personeelsbeheer: verloop, ziekteverzuim.
De namen van  het dagelijks bestuur zijn:
J. Schreuder - voorzitter, C.J.A Spijkerboer - penningmeester, D.J. van Dieren - secretaris,  en  P.W. Wilbrink

Algemeen bestuur (Toezichthoudend)
De toezichthouder is er allereerst voor het toezicht op de bestuurder, of beter: voor het toezicht op de kwaliteit van het bestuurlijk handelen. De toezichthouder beoordeelt het werk van de bestuurder aan de hand van diens rapportages. De toezichthouder zal de rapportages van de bestuurder lezen tegen de achtergrond van de doelstellingen die de bestuurder aan zichzelf en aan de organisatie stelde en die door de toezichthouder zijn goedgekeurd. Deze doelstellingen bestaan als het specifiek gaat om onderwijskwaliteit uit twee categorieën:
 1. de wettelijke eisen waarvoor het toezichtkader van de Inspectie van het onderwijs kan dienen als de samenvatting;
 2. de eigen organisatiedoelstellingen; deze bestaan uit een samenvatting van de wettelijke eisen uit het toezichtkader van de inspectie en eigen doelstellingen zoals beschreven in het Strategisch Beleidsplan.
De toezichthouder zal de informatie van de bestuurder vervolgens interpreteren, duiden. Er zijn drie componenten voor de duiding van informatie door de toezichthouder: op basis van het functioneren van de organisatie in samenhang met haar context; op basis van consistente informatievoorziening van de bestuurder en op basis van maatschappelijke kennis. 

In het algemeen bestuur hebben de volgende personen zitting: H. van As, H. Droppert,  R. Groothedde, J. Kreijkes, N. A. Nagel en J.J. Tinholt.

Medezeggenschap
Sinds 2009 is er aan beide scholen een Medezeggenschapsraad verbonden. Daarnaast is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waar vertegenwoordigers van beide medezeggenschapsraden in plaatsnemen.

De werkwijze van de (G)MR is beschreven in het (G)MR-reglement.Het is de verwachting dat de (G)MR versterking kan bieden in de onderlinge communicatie en het formele overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden.

* Verantwoording ANBI