Missie

Missie

Waar staan we voor? De missie van onze school

Ieder kind telt op onze scholen in Apeldoorn en Teuge. Dat was zo in de tijd van de oprichting, dat is in 2024 nog het geval. Al tientallen jaren geven we onderwijs bij een open Bijbel. Gods Woord en de daarop gebaseerde Formulieren van Enigheid verschaffen ons als bestuur en team kaders voor de opvoeding en het onderwijs. In dit BBP onderscheiden we drie dimensies als we kijken naar de bedoeling van onze scholen:

 

  1. De eeuwige dimensie: we beseffen dat onze leerlingen en wijzelf ten diepste niet leven voor het hier en nu, maar leven in eeuwigheidsperspectief. Daarom is ons grootste doel onze leerlingen te leren hun hoop op God te stellen (Psalm 78). God wil gevallen mensen door het evangelie uit genade in Zijn gunst herstellen. We doen wat in ons vermogen ligt om onze leerlingen op te voeden in de vreze des Heeren. Dit ligt in het verlengde van wat ouders beloofd hebben toen hun kind is gedoopt.
  2. De persoonsvormende dimensie: we spannen ons tot het uiterste in om onze leerlingen tot groei en ontwikkeling te laten komen met de gaven en talenten die ze van God hebben gekregen. In de acht jaar dat onze leerlingen aan onze zorgen zijn toevertrouwd leggen we een stevige basis in het verkrijgen of vergroten van gewetensvorming, respect, zelfvertrouwen en zelfverantwoordelijk leren en handelen. Omdat ieder kind telt!   
  3. De maatschappelijke dimensie: we leiden onze leerlingen op voor de 21e eeuw. Meer dan ooit hebben onze leerlingen vaardigheden en moed nodig om in een geseculariseerde omgeving te kunnen functioneren als christen. En met een Woord voor de wereld hun verantwoordelijkheid te nemen voor deze samenleving, voor Gods schepping en voor de medemens. Dichtbij en ver weg.

In dit beleidsplan bouwen we voort op deze bedoeling van onze scholen. Dat was wat de oprichters dreef. Die bedoeling is dat wat ons vandaag en morgen nog steeds drijft. In onze visie (waar gaan we voor de komende jaren?), zoals die is beschreven in de vervolghoofdstukken van de SBP en uitgewerkt is naar domein, beschrijven we waar we voor gaan om dicht(er) bij de bedoeling van onze scholen te komen.

 

Grondslag

Het Woord van God – de Bijbel – heeft het hoogste gezag binnen onze scholen. Hierin ligt ons bestaansrecht verankerd. Hierbij zijn een aantal zaken van belang:

 

  1. De Heere schiep de aarde en gaf de mens het rentmeesterschap over de aarde. De mens kreeg de opdracht de aarde te bouwen en te bewaren. De mens keerde zich echter van God af in de zondeval. We zijn het beeld van God verloren en missen ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hierdoor missen wij en onze kinderen ons scheppingsdoel.
  2. God Zelf heeft de Weg ter verlossing gegeven. Direct na de val in het paradijs beloofde de Heere de komst van de Zaligmaker. De geschiedenis van de beloofde Zaligmaker loopt als een gouden draad door de Bijbel. Hij, de Zoon van God, kwam opdat geestelijk doden door Zijn kracht weer levend kunnen worden (Genesis 3: 15 en Johannes 3:16).
  3. De mens moet niet leven voor zichzelf maar voor de Heere. Alles zal aan Hem dienstbaar moeten zijn. Er moet een begeerte zijn om te mogen dienen. Dat maakt klein en brengt tot verwondering. En geeft levensvreugde. Een Christen heeft een taak en roeping in de maatschappij in de geest zoals de Heere Jezus ons dat leert in Mattheus 22: 37-39: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

Kernwoorden

De bovenstaande missie en grondslag van de school vatten we in drie kernwoorden samen, die in dit BBP verder worden uitgewerkt in de vervolghoofdstukken:

 

  • Identiteit: onze identiteit is gebaseerd op Gods Woord en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften. Dit is de basis van ons denken en handelen. De Heere vraagt van ons Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Deze identiteit doortrekt de hele organisatie en het onderwijs.
  • Relatie: de liefde tot de Heere en de naaste komt tot uiting in de omgang tussen leerkrachten en leerlingen, leerlingen onderling en de omgang met anderen. Veiligheid is een basisvoorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen.
  • Ontwikkeling: aandacht, erkenning en een blijvende inspanning tot ontwikkeling van de gaven en talenten die God ons gegeven heeft.

Deze kernwoorden willen we vanuit onze missie vorm geven in het handelen op school. Daartoe is benodigd gedrag en handelen beschreven.